Phòng khảo thí và KĐCL

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

I. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Ths. Mai Vương Song

Văn phòng: Tầng 4 – Nhà Hiệu bộ
Điện thoại: 0989.856.386

 

                                        

 

Nhân viên: Ths. Nguyễn Thị Hồng

Văn phòng: Tầng 4 – Nhà Hiệu bộ

Điện thoại 0986.700.757

Nhân viên: Cử nhân. Lê Tiến Dũng

Văn phòng: Tầng 4 – Nhà Hiệu bộ

Điện thoại 0938.240.555


II. Danh sách cán bộ, viên chức, người lao động phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Trình độ
1 Mai Vương Song 1976 Trưởng phòng Thạc sỹ
2 Nguyễn Thị Hồng 1984 Nhân viên Kỹ sư
3 Lê Tiến Dũng 1985 Nhân viên Cử nhân

 

III. Chức năng – nhiệm vụ phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng

* Chức năng:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng là đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, phối hợp trong công tác thanh tra giám sát đào tạo trong nhà trường.

* Nhiệm vụ:

  1. Công tác khảo thí

a) Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;

b) Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường;

c) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung chất lượng giảng dạy, kế hoạch, tiến độ giảng dạy của các Khoa, bộ môn.

d) Nghiên cứu, tham mưu đề xuất Hiệu trưởng các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học trong việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp; Kiểm tra kết thúc khóa học; Kiểm tra kết thúc môn học/môđun và các kỳ thi khác theo qui định.

e) Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi, cải tiến và phát triển các phương pháp đánh giá phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

f) Quản lý và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học thuộc các hệ đào tạo của nhà trường. Quản lý và kiểm tra, giám sát các kỳ thi đảm bảo theo đúng qui chế, qui định;

g) Phối hợp với Phòng Đào tạo và HTQT trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế;

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của nhà trường theo phân cấp: giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;

i) Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khảo thí nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

2. Công tác kiểm định chất lượng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các văn bản liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đồng thời giúp Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch đã đề ra;

b) Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến của người học, cán bộ quản lý, giáo viên về các hoạt động của nhà trường.

c) Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị thực hiện;

d) Tham mưu cho các đơn vị trong Trường các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng Giáo dục nghề nghiệp theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Lao động – TB&XH ban hành.

e) Phối hợp với các đơn vị đánh giá các hoạt động nhà trường theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – TB&XH ban hành.

f) Hướng dẫn, tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí.

g) Tổng hợp báo cáo tự kiểm định chất lượng trình Ban giám hiệu duyệt và gửi các cơ quan quản lý cấp trên.

3. Công tác đảm bảo chất lượng

a) Tham mưu cho trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

b) Tổ chức khảo sát, thống kê các yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác để tham mưu, báo cáo, tư vấn cho Ban giám hiệu nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường;

c) Chủ trì, triển khai, nghiên cứu dự thảo xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng, xây dựng chính sách chất lượng, xây dựng mục tiêu chất lượng, xây dựng sổ tay đảm bảo chất lượng, …

d) Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các lĩnh vực công tác và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng các hoạt động.

4. Một số nhiệm vụ công tác khác

a) Tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra đào tạo;

b) Thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch phân công;

c) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

d) Tham gia nghiên cứu khoa học, hội thảo, tập huấn công tác khảo thí và kiểm định chất lượng theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

e) Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HSSV.

f) Là thành viên Hội đồng thi tốt nghiệp và Hội đồng thi kết thúc khóa học của các khóa học.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

IV. Thành tích đã đạt được

  1. Thành tích tập thể
  2. Thành tích cá nhân

– ThS. Mai Vương Song

          + Giấy khen của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ năm 2009

          + Giấy khen của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ năm 2010

– KS. Nguyễn Thị Hồng

          + Giấy khen Sở LĐTB&XH  tỉnh Phú Thọ năm 2016.

          + Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2017

– CN. Lê Tiến Dũng