Đảng bộ

ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

I. Tổ chức bộ máy Ban Chấp hành Đảng bộ trường

       

Ths. Nguyễn Xuân Lới                                       Ths. Mai Trường Sơn
Chức vụ: Bí thư                                                Chức vụ: Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT
Văn phòng: Tầng 2 – Nhà Hiệu bộ                      Văn phòng: Tầng 3 – Nhà Hiệu bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020– 2025

TT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Xuân Lới Bí thư
2 Mai Trường Sơn Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT
3 Nguyễn Quốc Chiến Ủy viên Ban Thường vụ
4 Phạm Quang Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
5 Nguyễn Thanh Tú Ủy viên Ban Chấp hành
6 Ngô Lan Hương Ủy viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Văn Hải Ủy viên Ban Chấp hành
8 Đinh Thị Hằng Ủy viên Ban Chấp hành
9 Phạm Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG 

TT Tên chi bộ trực thuộc  Bí thưchi bộ trực thuộc
1 Quản lý Ngô Lan Hương
2 Quản lý giáo dục Mai Vương Song
3 Nông lâm Kiều Văn Hùng
4 Cơ điện Nguyễn Quốc Chiến
5 Trung tâm đào tạo lái xe Nguyễn Thanh Hải

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường

1. Lãnh đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thức XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quyết định chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Đảng ủy. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (BCH); Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, các báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng nhiệm vụ hàng năm của Đảng ủy trường.
2. Lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vị Nhà trường quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy và của Ban Cán sự Đảng Bộ; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định.
3. Quyết định những định hướng lớn trong chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển nhà trường; về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất nhà trường 5 năm và hàng năm; các khâu đột phá, những đề án quan trọng trên các lĩnh vực tuyển sinh và đào tạo, phát triển qui mô và ngành nghề đào tạo, tổ chức bộ máy và nhân lực, hoạt động dịch vụ đào tạo gắn với sản xuất; đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác vận động quần chúng; lãnh đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kỷ cương, nền nếp làm việc trong Nhà trường.
4. Quyết định những chủ trương, chính sách nhằm cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã và các Nghị quyết của Trung ương. Cho ý kiến về việc vận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước có ảnh hưởng rộng đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường; về những chủ chương huy động các nguồn lực đầu tư phát triển trường.
5. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đào tạo, xây dựng mô hình phục vụ đào tạo và thực nghiệm sản xuất,…thuộc phạm vi Nhà trường quản lý.
6. Thực hiện công tác quản lý cán bộ theo quy định trên các mặt sau:
– Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, trước Ban Cán sự (BCS) Đảng Bộ việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, Quyết định của Thị ủy và của BCS Đảng Bộ về cán bộ và công tác cán bộ trong Nhà trường.
– Thảo luận và Quyết định các vấn đề: Đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, phân công công tác; chỉ định, điều động, luân chuyển cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật.
– Chuẩn bị nhân sự để giới thiệu bầu các chức danh cán bộ lãnh đạo Nhà trường thuộc diện Bộ quản lý, cán bộ quản lý thuộc diện trường quản lý và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc trường.
– Giới thiệu nhân sự các chức danh thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý như: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng xin ý kiến hiệp thương của Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm theo quy định.
– Giới thiệu nhân sự các chức danh thuộc diện Trường quản lý để Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.
– Chuẩn bị đề án và danh sách nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tiếp theo để trình Đại hội Đảng bộ trường khóa mới xem xét, quyết định; giới thiệu nhân sự các chức danh: Ủy viên BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; nhân sự bầu bổ sung BCH Đảng bộ trường đề nghị BTV Thị ủy chuẩn y.
– Căn cứ quy định của Trung ương, của Thị ủy để quyết định số lượng BTV, UBKT Đảng ủy.
– Bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.
– Cho ý kiến về nhân sự tham gia thành viên Hội đồng trường và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường để triển khai các bước bầu chọn hoặc cử các thành viên trước khi đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định công nhận theo quy định.
7. Xét duyệt và quyết định biểu dương, khen thưởng những chi bộ trực thuộc và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quyết định kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức xét duyệt và đề nghị Thị ủy xem xét kết nạp đảng viên mới, quyết định xóa tên Đảng viên, khai trừ Đảng.
8. Tổng kết, sơ kết những chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển trường, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội của Nhà trường. Thực hiện công tác phê bình, tự phê bình và chất vấn trong các hội nghị của Đảng ủy.
9. Xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo của BTV Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của Đảng ủy; những công việc quan trọng do BTV Đảng ủy giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị Đảng ủy và những vấn đề BTVụ Đảng ủy sẽ bàn và quyết định trong thời gian tới.
10. Xem xét báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, giữa nhiệm kỳ, báo cáo cuối nhiệm kỳ của Đảng bộ trường; báo cáo bất thường của UBKT Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, về hoạt động của UBKT Đảng ủy.
Thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng khác mà BTV Đảng ủy trình.
11. Chuẩn bị và triệu tập Đại hội nhiệm kỳ mới, thảo luận và thông qua các văn kiện trình Đại hội, giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử vào BCH Đảng bộ trường, đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, thẩm tra tư cách đảng viên dự Đại hội và nhân sự đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã.
III. Thành tích đã đạt được:
– Đạt danh hiệu Đảng bộ cơ sở “Trong sạch vững mạnh” và được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Thọ năm2012, 2013, 2014, 2015, 2017 và đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2016.
– Đạt danh hiệu Đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Thọ năm 2019, 2020.