Phòng Đào tạo và HTQT

I. PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HTQT

1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ts. Nguyễn Văn Hải
Văn phòng: Tầng 2 – Nhà Hiệu bộ
Điện thoại: 0210. 2249 888

Ts. Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng
Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm theo quy định hiện hành, là người quản lý, điều hành các hoạt động của phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ và trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế.
– Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
– Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được nhà trường giao cho phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế quản lý, sử dụng; đề xuất việc mua sắm trang thiết bị, vật tư; sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng năm.
– Quản lý cán bộ, viên chức và nhân viên của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của trường.
– Thực hiện quy chế dân chủ tại phòng trên cơ sở Quy chế dân chủ trong nhà trường.
– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, phân công giáo viên giảng dạy, tổng hợp số giờ giảng dạy của giáo viên theo học kỳ và theo năm học; Quản lý việc thực hiện đào tạo các lớp liên kết, các lớp ngắn hạn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn
– Chỉ đạo tổ chức thực hiện quá trình quản lý đào tạo: Kiểm tra tiến độ giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu; Quản lý các hoạt động tổ chức thi tốt nghiệp; mua phôi bằng, chứng chỉ, cấp phát bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo; nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo
– Xây dựng kế hoạch phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức biên soạn và quản lý nội dung chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo; lập kế hoạch mua hoặc in ấn chương trình, giáo trình.
– Lập kế hoạch và tổ chức đoàn tham gia hội thi, hội giảng các cấp.
– Tham gia lập kế hoạch, thương thảo hợp đồng, chỉ đạo thanh toán khối lượng và thanh lý các hợp đồng đào tạo.
– Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề đào tạo, loại hình đào tạo mới của trường; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo qui định;
– Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui chế quản lý đào tạo của Bộ và các cơ quan quản lý cấp trên. Lưu trữ công văn và các văn bản của phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế theo quy định.
– Thường trực các hội đồng do Hiệu trưởng phân công.
– Tham gia giảng dạy và thực hiện một số công việc khác nhà trường giao.
Ths. Trần Hoàng Linh – P. Trưởng phòng:

P. Trưởng phòng: Ths. Trần Hoàng Linh
Văn phòng: Tầng 2 – Nhà Hiệu bộ
Điện thoại: 0210. 2249 888

Phó trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm theo quy định hiện hành.
– Giúp Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế quản lý và điều hành các hoạt động của đơn vị.
– Thay mặt Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Hiệu trưởng về quá trình thực hiện, kết quả công việc do Trưởng phòng phân công.
– Tổng hợp khối lượng công việc đã thực hiện tại các điểm liên kết, xác nhận khối lượng đề nghị thanh toán các hợp đồng liên kết.
– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.
– Lập, quản lý, bổ sung, cập nhật hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học quy định trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
– Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ quản lý đào tạo, thống kê hoạt động đào tạo của nhà trường và báo cáo khi có yêu cầu.
– Quản lý các hợp đồng đào tạo, liên kết đào tạo.
– Trực tiếp xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu các lớp.
– Giám sát việc thực hiện quá trình đào tạo: Quản lý, theo dõi việc kiểm tra thực hiện tiến độ giảng dạy, giờ lên lớp của giáo viên theo thời khóa biểu tại trường và theo kế hoạch giảng dạy tại các điểm liên kết.
– Phụ trách chung công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo dài hạn (trung cấp, cao đẳng), ngắn hạn (Sơ cấp: đào tạo nghề cho LĐNT, lái xe ô tô các hạng)
– Theo dõi tài sản trang thiết bị của đơn vị, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị, vật tư; sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng năm.
– Tham gia giảng dạy và thực hiện một số công việc khác nhà trường giao.
2. Danh sách cán bộ, viên chức, người lao động phòng Đào tạo và HTQT

DANH SÁCH CÁN BỘ VCLĐ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HTQT

STT

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

1 Nguyễn Văn Hải Trưởng phòng Tiến sĩ
2 Trần Hoàng Linh P. Trưởng phòng Thạc sĩ
3 Vũ Ngọc Hà Cán bộ Tiến sĩ
4 Lê Ngọc Thanh Cán bộ Thạc sĩ
5 Dương Thị Hồng Vân Cán bộ Đại học
6 Hoàng Thị Huyền Cán bộ

Cử nhân

3. Chức năng – Nhiệm vụ phòng Đào tạo và HTQT:
• CHỨC NĂNG:
– Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng thuộc trường; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý nhà nước về công tác đào tạo và hợp tác quốc tế của trường theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng.
– Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của đơn vị do nhà trường giao.
• NHIỆM VỤ:
Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 11 Quy chế Tổ chức và hoạt động của nhà trường ban hành theo Quyết định số 66/QĐ-CNNLPT ngày 31/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ và tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện các công việc, các nội dung cụ thể như sau:
1. Xây dựng chiến lược đào tạo, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu kế hoạch và hợp tác quốc tế của trường; Xây dựng mục tiêu và kế hoạch về phát triển quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo (kể cả liên kết đào tạo, mở rộng địa điểm đào tạo) theo chiến lược và kế hoạch phát triển của trường;
2. Tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học ở 3 cấp trình độ.
3. Thực hiện việc đăng ký hoạt động GDNN, chỉ tiêu tuyển sinh; Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước định kỳ hàng năm theo quy định.
4. Tổ chức biên soạn, lựa chọn chương trình, giáo trình đào tạo; Theo dõi và quản lý chương trình đào tạo của trường. Hàng năm phối hợp với các khoa nghiên cứu đề xuất việc xây dựng, thay đổi, điều chỉnh chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quy định của nhà nước và nhu cầu xã hội;
4. Tổng hợp và theo dõi tiến độ đào tạo hàng năm của trường;
5. Tham gia công tác tuyển sinh; Tổ chức biên chế lớp học, quản lý kết quả đào tạo;
6. Quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng nhận đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
7. Kiểm tra công tác giáo vụ của các khoa. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả về hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
8. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hội thi về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và hội thi tay nghề cho HSSV trong trường;
9. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường;
10. Quản lý thư viện phục vụ công tác giảng dạy và học tập;
11. Quản lý phòng chờ giáo viên;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Thành tích đã đạt được:
THÀNH TÍCH PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HTQT
1. Thành tích tập thể:
– Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2021
– Bằng khen UBND tỉnh Phú Thọ năm 2019, 2022.
– Tập thể Lao động xuất sắc các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
2. Thành tích cá nhân:
– Ts. Nguyễn Văn Hải
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT năm 2013
+ Bằng khen của BCH Công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam năm 2013
+ Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề năm 2012
+ Giấy khen của Giám đốc sở Lao động TBXH tỉnh Phú Thọ năm 2011
+ Chiến sĩ thi đua Bộ NN và PTNT năm 2014
– Ts. Vũ Ngọc Hà
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020, 2021
– Ths. Lê Ngọc Thanh
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019