Hội đồng trường

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường

– Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường; – Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; – Quyết nghị chủ trư­ơng sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà tr­ường theo quy định pháp luật;

– Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường;- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Quyết nghị chủ trư­ơng sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà tr­ường theo quy định pháp luật;

– Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trư­ờng;

– Giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng;

– Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường theo qui định của pháp luật.