Ban giám hiệu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU
(Kèm theo Quyết định số 78/QĐ-CNNLPT ngày 01/3/2017 của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ)

1. Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Xuân Lới

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.
Hiệu trưởng quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; tạo điều kiện để các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh và Hội sinh viên hoạt động đúng Điều lệ. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với sự phát triển của nhà trường.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Lao động TB & XH về toàn bộ hoạt động của trường.

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:
–  Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác thi đua khen thưởng-Kỷ luật;
–  Công tác Tổ chức – Cán bộ; Xây dựng phát triển đội ngũ;
– Công tác Tài chính – Kế toán;
– Công tác cải cách hành chính;
– Công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản, đất đai;
– Công tác thanh tra; bảo vệ nội bộ; công tác tự vệ;
–  Chiến lược phát triển trường;
– Quản lý các dự án đầu tư;
–  Quan hệ đối ngoại;

Chủ tịch các hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Nâng lương; Tuyển dụng; Tuyển sinh; Khoa học; Sáng kiến; Thi tốt nghiệp; Thẩm định chương trình, giáo trình; Sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu; Thu nhập tăng thêm… Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự trường.

Phụ trách và sinh hoạt tại: Phòng Tài chính – Kế toán.

2. Phó Hiệu trưởng: Ông Mai Trường Sơn

Giúp việc hiệu trưởng quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hiệu trưởng về quá trình thực hiện và kết quả công việc do Hiệu trưởng phân công; đối với những vấn đề phức tạp hoặc vượt thẩm quyền cần phải báo cáo, xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi quyết định.

Phụ trách các lĩnh vực:
–  Công tác hành chính, văn phòng;
–  Quản trị, đời sống, y tế, vệ sinh môi trường;
–  Quản lý, phát triển rừng tại Quế Lâm và Phù Ninh;
– Thực nghiệm sản xuất, dịch vụ NLN;
– Quản lý đào tạo lái xe ô tô, đào tạo dịch vụ;
–  Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ;
–  Phụ trách Ban biên tập Website – CNTT;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền.

Phó chủ tịch các hội đồng: Tốt nghiệp đào tạo lái xe ô tô; Khen thưởng, kỷ luật khối cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Nâng lương; tuyển dụng.

Phụ trách các đơn vị:
–  Phòng Hành chính – Tổ chức;
–  Phòng Quản trị – Đời sống;
– Trại Thực nghiệm Lâm sinh;
–  Trung tâm Đào tạo Lái xe;
–  Trung tâm Đào tạo PTNT.

Sinh hoạt tại: Phòng Hành chính – Tổ chức.

3. Phó Hiệu trưởng: Ông Phạm Quang Tuấn

Giúp việc hiệu trưởng quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hiệu trưởng về quá trình thực hiện và kết quả công việc do Hiệu trưởng phân công; đối với những vấn đề phức tạp hoặc vượt thẩm quyền cần phải báo cáo, xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi quyết định.

Phụ trách các lĩnh vực:
–  Công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm;
–  Công tác đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp;
–  Phát triển nghề trọng điểm, phát triển chương trình, giáo trình;
–  Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo;
–  Quản lý công tác học sinh, sinh viên;
–  Nghiên cứu ứng dụng, hợp tác quốc tế;
–  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền.

Phó chủ tịch các hội đồng: Tuyển sinh; Khoa học; Thi tốt nghiệp; Thẩm định chương trình, giáo trình; Sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu; Khoa học; Sáng kiến; Khen thưởng, kỷ luật khối học sinh, sinh viên; …

Phụ trách các đơn vị:
– Phòng Đào tạo;
– Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng;
– Phòng Công tác học sinh sinh viên;
–  Trung tâm tư vấn học nghề và việc làm;
– Các khoa, Bộ môn Chế biến gỗ;

Sinh hoạt tại: Phòng Đào tạo.