Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Căn cứ Kế hoạch số 61-KH/ThU ngày 18/7/2022 của thị ủy Phú Thọ về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Công văn số 184-CV/BCSĐ ngày 18/7/2022 của Ban Cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hội nghị trực tuyến Học Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.
Sáng ngày 21/7/2022 tai Hội trường A- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường tổ chứ Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến tại Hội trường A- Trường Cao đẳng
Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Lới- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, với sự có mặt của 78/80 đồng chí.


Quang cảnh Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Mục đích của Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.


Hội nghị được diễn ra trong 02 ngày 21 đến ngày 22/7/2022, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, các chuyên đề gồm: chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt; chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt; chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền