Thời Khóa biểu năm học 2022-2023

Click vào link bên dưới để download thời khóa biểu từng tuần của năm học 2022 – 2023.

https://www.mediafire.com/folder/519kvg0w35phh/TKB+n%C4%83m+h%E1%BB%8Dc+2022-2023