Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo nội dung chương trình đào tạo và đạt được những kết quả tích cực.

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề, do vậy nhà trường ngày càng chú trọng hơn đến việc nâng cao chất, trong đó tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học nhằm khơi dạy lòng đam mê học tập, tự tin, rèn luyện kỹ năng quân sự và an ninh cho học sinh, sinh viên.

Giờ học thực hành chính khóa của học sinh, sinh viên năm thứ nhất
năm học 2020 – 2021

Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục quốc phòng và an ninh “là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể. Việc học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và của toàn dân…”.

Giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung học tập đặc thù trong các trường học, là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực, góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường. Đối với trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, môn học này còn có tác dụng rèn luyện tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao trong học sinh, sinh viên.

Thông qua các giờ học lý thuyết, học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng, có nhận thức rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Những giờ học thực hành lại trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng về đội ngũ đơn vị, kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, qua đó có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường và biết cách phòng tránh khi kẻ thù tấn công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ học thực hành đội ngũ đơn vị – tiểu đội 1 hàng ngang của học sinh, sinh viên
năm thứ nhất, năm học 2020 – 2021

Ngoài ra, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh còn rèn luyện cho học sinh, sinh viên một số kỷ luật trong môi trường quân đội, hướng cho học sinh, sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương; tạo cơ sở để tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân, góp phần ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học…

Trong thời gian gần đây, trường Cao đẳng và Công nghệ Nông lâm Phú Thọ đã tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh từ việc đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị cho học sinh, sinh viên; cùng với đó là chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được bồi dưỡng về mặt chuyên môn, kỹ năng sư phạm.

Có thể nói, việc nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ hiện nay là yêu cầu khách quan và có một vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức cho học sinh, sinh viên – thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Khoác trên mình màu áo xanh người lính: “Tự tin – Bản lĩnh – Trưởng thành”

Học sinh, sinh viên Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
“Kỷ luật – Trách nhiệm – Đoàn kết”

Những đồng đội tô đẹp thêm bức tranh học sinh, sinh viên

Nụ cười chiến sĩ trong giờ thực hành của học sinh, sinh viên

Tình đoàn kết ngày càng được củng cố và phát triển trong học sinh, sinh viên

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Huyền