Văn bản mẫu NCKH

1. Mẫu 01- Đăng ký đề tài

2. Mẫu 02 – Thuyết minh đề tài KHCN.docx

3. Mẫu 02a – Thuyết minh đề tài KHXHNV.docx

4. Mẫu 03 – Dự toán kinh phí

5. Mẫu 04 – Biên bản họp tuyển chọn

6. Mẫu 05 – Phiếu đánh giá

7. Mẫu 06 – Hợp đồng

8. Mẫu 07 – Biên bản kiểm tra tiến độ

9. Mẫu 08 – Hướng dẫn viết BC

10. Mẫu 09 – Xác nhận của đơn vị sử dụng kết quả

11. Mẫu 10 – Phiếu nhận xét của phản biện

12. Mẫu 11 – Phiếu nx, đg, xếp loại kq

13. Mẫu 12 – Biên bản họp HĐNT cấp trường

14. Mẫu 13 – Báo cáo định kỳ

15. Mẫu 14 – Phiếu đk, thuyết minh cho sv